Php nâng cao

0

PHP – array_map và vòng lặp foreach

Vòng lặp là một trong những khái niệm cơ bản nhất được học bởi một nhà phát triển PHP mới bắt đầu. Việc thực hiện một vòng lặp là rất dễ dàng và mọi nhà phát triển được sử dụng để viết một vòng lặp. Tuy nhiên, một vài nhà phát triển...

0

Hệ thống đăng nhập PHP với kết nối PDO

Hệ thống đăng nhập website đơn giản bằng PHP, chỉ hoạt động với cơ sở dữ liệu MySQL. Hôm nay, chúng tôi đang cung cấp cho bạn quy trình đăng ký và đăng nhập dễ dàng bằng kết nối PDO và cơ chế mã hóa mật khẩu tốt hơn, có lợi...