Php – căn bản

0

Php: switch – case

Có trong các PHP versions: PHP 4, PHP 5, PHP 7 Câu lệnh switch tương tự như một loạt các câu lệnh if trên cùng một biểu thức. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể muốn so sánh cùng một biến (hoặc biểu thức) với nhiều giá trị khác nhau và thực thi một...