Css

0

0. CSS là gì?

CSS là viết tắt của C ascading S tyle S heets CSS mô tả cách các phần tử HTML được hiển thị trên màn hình, giấy hoặc trong phương tiện khác CSS tiết kiệm rất nhiều công việc . Nó có thể kiểm soát bố cục của nhiều trang web cùng một lúc Các bảng định kiểu bên ngoài được lưu...

0

1. CSS – Cú pháp của CSS

Cú pháp của CSS Bộ quy tắc CSS bao gồm bộ chọn(selector) và khối khai báo: Bộ chọn trỏ đến phần tử HTML mà bạn muốn tạo kiểu. Khối khai báo (bên trong 2 dấu ngoặc nhọn) chứa một hoặc nhiều khai báo được phân tách bằng dấu chấm phẩy....