MySQL: Làm cách nào để liệt kê các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL?

Để liệt kê / hiển thị các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL: Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng mysqlmáy khách dòng lệnh Ban hành uselệnh để kết nối với cơ sở dữ liệu mong muốn của bạn (chẳng hạn như, use mydatabase) Sử dụng lệnh hiển...