Bootstrap

0

Tạo trang web đầu tiên với Bootstrap 4

1. Tạo mới tập tin HTML5 Bootstrap 4 sử dụng các yếu tố HTML và các thuộc tính CSS yêu cầu loại tài liệu HTML5. Luôn bao gồm loại tài liệu HTML5 ở đầu trang, cùng với thuộc tính lang và bộ ký tự chính xác: 2. Bootstrap 4 là...

0

Bootstrap là gì?

Bootstrap là một khung công tác miễn phí để phát triển web nhanh hơn và dễ dàng hơn Bootstrap bao gồm các mẫu thiết kế dựa trên HTML và CSS cho kiểu chữ, biểu mẫu, nút, bảng, điều hướng, phương thức, băng chuyền hình ảnh và nhiều mẫu khác, cũng...