‘du’ – Xem dung lượng thư mục, file trong Linux

Sử dụng lệnh du để xem dung lượng file hoặc thư mục, cụ thể như sau:

 • Để xem dung lượng thư mục tuandd trong var:
$ du /var
 • Để xem tổng dung lượng thư mục var,
$ cd /var

$ du -ch | grep total
 • Để xem dung lượng file và folder cụ thể, có kèm theo đơn vị tính
$ du -ah
 • Cách đơn giản hơn bạn có thể dùng du -sh /folder, ví dụ thư mục var:
$ du -ch var
 • Hoặc dùng * để kiểm tra tất cả các thư mục con bên trong: du -sh /folder/*, ví dụ thư mục var:
$ du -ch var/*
Kiêm tra dung lượng của folder
 • Hoặc dùng df -h
Xem dung lương file
 • FileSystem – tên của file system
 • Size – dung lượng tổng của một filesystem
 • Used – Cho biết đĩa đã sử dụng bao nhiêu dung lượng trong một file system.
 • Available – Cho biết đĩa còn trống bao nhiêu dung lượng trong một file system.
 • Use% – Cho biết tỉ lệ phần trăm dung lượng đã được dùng..
 • Mounted On – Cột cuối cùng cho biết file system mount vào đâu.

Có thể có nhiều cột hơn với những tùy chọn được thực hiện trong lệnh này. Khuyên dùng command này với tùy chọn như bên dưới:

 • df -h – Nó sẽ hiển thị tốt và dễ đọc hơn với dạng có thể đọc được, bằng cách dùng tùy chọn này, dung lượng đĩa sẽ được hiển thị dưới dạng GB (trừ khi nó ít hơn 1 GB, nó sẽ hiển thị MB hoặc B).
 • df -m – Có thể được dùng để hiện thị thông tin dung lượng bằng MB.
 • df -k – Có thể được dùng để hiện thị thông tin dung lượng bằng KB.
 • df -T – Tuy chọn này sẽ cho bạn biết loại của file system type (cột mới sẽ hiện lên).
 • df -ht /home – Bằng tùy chọn này, bạn sẽ biết thông tin của một file system được chỉ định (với dạng đọc được của con người).
 • df –help – Sẽ hiển thị tất cả thông tin hữu ích khác mà có thể giúp bạn sử dụng với command này

====== HẾT =====

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *