Tìm giá trị duplicates trong một mảng với PHP

Đây là một chức năng để tìm các mục trùng lặp trong một mảng.

/**
* Lấy một mảng và trả về một mảng các mục trùng lặp
*/
function get_duplicates($array)
{
    return array_unique(array_diff_assoc($array, array_unique($array)));
}

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *